Op het gebied van de diabetische voetzorg is de afgelopen jaren een aantal dingen veranderd. Wij vinden het belangrijk om u hier op de juiste wijze over te informeren, het gaat hierbij om een nieuwe werkwijze en de kosten die verbonden zijn aan de voetzorg.

Veranderingen voor mensen met diabetes
In 2014 is de situatie dat de zorggroep (overkoepelende huisartsenorganisatie) voetzorg contracteert, de zogenoemde ketenzorg. Hiervan is sprake als de huisarts van de cliënt aangesloten is bij een zorggroep welke voetzorg heeft gecontracteerd. Voor de verschillende onderdelen van de DM-voetzorg sluit de zorgverzekeraar met de zorggroep een overeenkomst en de zorggroep maakt dan afspraken met podotherapeuten en pedicures. Naast de inkoop van voetzorg binnen de keten door de zorggroep kan er vanaf 2015 ook voetzorg buiten de keten rechtstreeks gecontracteerd worden met de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal in veel gevallen rechtstreeks de zorg bij de podotherapeut contracteren. De podotherapeut maakt dan in het kader van samenwerking en taakdifferentiatie op zijn beurt weer afspraken met pedicures.

Zorgprofielen
Op dit moment is de (al dan niet reeds bij u vastgestelde) Sims classificatie leidend voor vergoeding vanuit de basisverzekering, er zal per 1 januari 2015 vergoeding gaan plaatsvinden op basis van zorgprofielen. Een zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’ dat gerelateerd is aan de risico’s die u loopt op het krijgen van wonden door slechte genezing en het risico op amputatie.
Vanaf 1 januari 2015 zal de podotherapeut een coördinerende rol gaan vervullen in de diabetische voetengezondheidszorg. Om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen zal de podotherapeut een individueel behandelplan op moeten stellen. Hierbij wordt de Sims classificatie en het zorgprofiel bepaalt, afhankelijk hiervan zal er een vergoeding plaats vinden vanaf Sims 1, zorgprofiel 2 vanuit de basisverzekering. De podotherapeut stemt het behandelplan en het zorgzwaarte profiel af met uw huisarts of specialist en coördineert verder uw voetzorg met de pedicure, indien nodig.

Hierdoor bent u verzekerd van efficiënte, doelmatige voetzorg op maat, waarbij zowel de oorzaken van risicofactoren op het krijgen van een wond worden weggenomen als het aantal benodigde voetbehandelingen wordt bepaald.

Wat betekent deze verandering (contractering van voetzorg buiten de keten) voor u?
Door uw huisarts, praktijkondersteuner, internist, of diabetesverpleegkundige is geconstateerd dat u een laag, middelmatig of hoog risico heeft op een wond (de zgn. Sims classificatie). Op dat moment is het belangrijk om een zorgprofiel toegewezen te krijgen en u een bezoek brengt aan de podotherapeut. De podotherapeut zal naar aanleiding van een uitgebreid, volgens protocol vastgesteld, onderzoek uw zorgprofiel (zorgzwaarte) bepalen en stelt daarna een persoonlijk behandelplan voor u op. De podotherapeut stemt dit plan af met de huisarts of specialist en wanneer noodzakelijk met de pedicure en houdt uw medisch dossier betreft diabetische voetzorg bij.
Als u bij de huisarts onder behandeling bent voor uw diabetes, heeft de podotherapeut afspraken over de financiering en de coördinatie naar de pedicure die de behandelingen uitvoert. Dit is gelijk aan hoe het in 2014 geregeld is, met die verstande dat alleen de medisch noodzakelijke voetzorg vanaf Sims 1, zorgprofiel 2 nog maar vergoed zal worden, dit wordt rechtstreeks voor u gedeclareerd aan de zorggroep van de huisarts.
Als u niet bij de huisarts onder behandeling bent voor uw diabetes, moest u dit jaar uw kosten voor de voetzorg nog zelf voorschieten aan de behandelaar.  Vanaf 1 januari heeft de podotherapeut afspraken met de zorgverzekeraar, waarbij er rechtstreeks gedeclareerd kan worden. Ook heeft de podotherapeut afspraken met de pedicures in de regio, waarbij de pedicure het aantal vastgestelde behandelingen in uw individuele behandelplan mag declareren bij de podotherapeut. Ook in dit geval zal de podotherapeut in eerste instantie uw Sims classificatie en zorgprofiel moeten vaststellen. U heeft hiervoor wel een verwijzing nodig van uw behandelend arts.

Kosten en vergoedingen
Uw persoonlijke zorgprofiel is een vereiste om in 2015 in aanmerking te komen voor vergoeding van uw DM voetzorg. Deze vergoeding voor specialistische voetzorg zal vanaf zorgprofiel 2 worden bekostigd uit de basisverzekering*. Er is dan sprake van een Sims 1 met een medische noodzaak. Wanneer de behandeling persoonlijke verzorging betreft, zal dit niet meer vanuit de basisverzekering worden vergoed.

Wanneer de zorg rechtstreeks door de podotherapeut bij de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd ontvangt uw podotherapeut, afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel, een vaste vergoeding voor iedere cliënt die bij hem/haar bekend is. Dit is ongeacht het aantal behandelingen omdat sommige cliënten meer zorg nodig hebben dan andere cliënten om hetzelfde doel te bereiken. Van het bedrag dat de podotherapeut ontvangt, betaalt deze vervolgens de kosten die bv. de pedicure heeft gemaakt in uw behandeltraject. U ontvangt zelf geen factuur.

* Voor zorgprofiel 0 en 1 vindt vergoeding voor behandeling plaats vanuit de aanvullende verzekering. Dit verschilt per verzekeraar.

Let op!
Staat u onder behandeling van een pedicure en is er nog geen persoonlijk behandelplan en een zorgprofiel vastgesteld door de podotherapeut? Dan zal uw behandeling niet meer worden vergoed uit de basisverzekering. Het kan dus betekenen dat als u Sims 1 heeft en er zorgprofiel 1 wordt vastgesteld, dat u komend jaar niet meer voor vergoeding in aanmerking komt, terwijl u dit jaar wel een vergoeding kreeg. Buiten de keten zal bij elke zorgverzekeraar (m.u.v. Achmea) eerst het eigen risico aangesproken worden.

Overige voetzorg en aanvullende verzekering in 2015
Voor de overige voetzorg die niet onder basisverzekering valt, ontvangt u ook in 2015 een vergoeding van uw zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en verschilt per verzekeraar. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de levering van podotherapeutische zolen of nagelbeugels e.d. Het eigen risico is hierop niet van toepassing.